პროფესიული განათლება

a4.jpg

მოყვარული პილოტი (III საფეხური)

კრედიტების რაოდენობა: 50
სწავლის პერიოდი: 2 სემესტრი
პროგრამაზე მისაღებად საჭიროა ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარება და საავიაციო-სამედიცინო-საექსპერტო კომისიის მიერ გაცემული პირველი კლასის სამედიცინო სერტიფიკატის ფლობა.პროგრამაზე მოხვედრა ასევე შესაძლებელია, მობილობის ან შიდა მობილობის გზით.

კომერციული პილოტი (IV საფეხური)

კრედიტების რაოდენობა: 70
სწავლის პერიოდი: 2 სემესტრი
პროგრამაზე სწავლის უფლების მოპოვება შეუძლიათ იმ პირებს, რომელთაც გავლილი აქვთ მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, ან გააჩნიათ მოყვარული პილოტის კვალიფიკაციის აღიარება. პროგრამაზე მოხვედრა ასევე შესაძლებელია, მობილობის ან შიდა მობილობის გზით.

 

პროფესიული პროგრამები საინჟინრო მიმართულებით:
საფრენი აპარატებისა და ძრავების ტექნიკური მომსახურება (IV და V საფეხური)
საფრენი აპარატების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური მომსახურება (IV და V საფეხური)

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

+(995) 591 26 25 27

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 599 36 61 11

+(995) 595 88 44 68 

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec