სადოქტორო პროგრამები

a3.jpg

სადოქტორო პროგრამები:

კრედიტების რაოდენობა: 18
სწავლის ხანრძლივობა: 6 სემესტრი
დასვების წინაპირობა: მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დიპლომი.

პიროვნებამ უნდა გაიაროს გასაუბრება დარგობრივ კომისიასთან. გასაუბრებაზე პიროვნებამ უნდა დაასაბუთოს
მოცემული სადოქტორო პროგრამით დაინტერესების მიზეზები და მიზნები.
ასევე, სავალდებულოაინგლისური ენის B2 დონის დამადასტუდებელი დოკუმენტის/სერტიფიკატის ფლობა.
იმ შემთხვევაში თუ სტუდენტს არ ექნება აღნიშნული დოკუმენტი, ტესტირებას გაივლის უნივერსიტეტში. 

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

+(995) 591 26 25 27

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 599 36 61 11

+(995) 595 88 44 68 

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec