აბიტურიენტებისათვის

 
IMG 4735
1.st.2surstik4sur2

 

 

 

 

 

 

 

 

აქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას შემდეგ სპეციალობებზე: 

საფრენოსნო მომზადების ფაკულტეტი:

     საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა: საჰაერო ხომალდები საფრენოსნო ექსპლუატაცია (კომერციული პილოტი).

     სწავლების წლიური ღირებულება: 11500 ლარი.

     მისაღები კონტინგენტის (ვაკანტური ადგილების) რაოდენობა: 50

     ჩარიცხვის წინაპირობა

 •   სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ატესტატი;
 •  ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები.
 • ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე რეგისტრაციამდე სავალდებულოა სამედიცინო საფრენოსნო-საექსპერტო კომისიის დასკვნა, რომელიც გაიცემა ქ. თბილისის აეროპორტში მდებარე სპეციალიზებული კლინიკის მიერ.

ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი საგნები:   

ძირითადი: ქართული ენა და ლიტერატურა; უცხო ენა; ზოგადი უნარები.

არჩევითი: მათემატიკა, ფიზიკა, გეოგრაფია ან ისტორია.

   

დაფინანსებააბიტურიენტს შეუძლია მოიპოვოს გრანტი ერთიანი ეროვნული გამოცდებიდან 100%, 70% ან 50%-ის ოდენობით.

მნიშვნელოვანი სიახლე აბიტურიენტებს:

ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე 100%-იანი გრანტის მოპოვების შემთხვევაში მიიღებთ თანადაფინანსებას უნივერსიტეტისგან ერთი წლის განმავლობაში 1000 ლარის ოდენობით. თანადაფინანსება გაგრძელდება იმ შემთხვევაში თუ სემესტრის ბოლოს საშუალო ქულათა ჯამი 91 და მეტია.

 

სასტიპენდიო პროგრამა:

იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტის აკადემიური მოსწრება სემესტრის ბოლოს შეადგენს 91 ქულას და მეტს, მომდევნო სემესტრის განმავლობაში, უნივერსიტეტისგან ენიშნება სტიპენდია ყოველთვიურად 125 ლარის ოდენობით.

   

საინჟინრო ფაკულტეტი:

 • საჰაერო ხომალდის ტექნიკური ექსპლუატაცია
 • საფრენი აპარატის დაპროექტება და წარმოება
 • საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია 
 • ფრენების უზრუნველყოფის მიწისზედა საშუალებების ტექნიკური ექსპლუატაცია
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ფრენის მართვის ავტომატიზებული სისტემები 

         სწავლების წლიური ღირებულება: 3000 ლარი.

       ჩარიცხვის წინაპირობა:

 • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ატესტატი
 • ერთიანი ეროვმული გამოცდების შედეგები
 • ჯანმრთელობის დამადასტურებელი ცნობა, ფორმა №IV -100/“.

ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი საგნები:

ძირითადი: ქართული ენა და ლიტერატურა; უცხო ენა; ზოგადი უნარები.

არჩევითი: მათემატიკა, ფიზიკა, გეოგრაფია ან ისტორია.

დაფინანსება: აბიტურიენტს შეუძლია მოიპოვოს გრანტი ერთიანი ეროვნული გამოცდებიდან 100%, 70% ან 50%-ის ოდენობით.

 

მნიშვნელოვანი სიახლე:

 • საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის პირველ პრიორიტედად მითითებისა და 100%-იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში მიიღებთ თანადაფინანსებას უნივერსიტეტისგან ერთი წლის განმავლობაში 750 ლარის ოდენობით. თანადაფინანსება გაგრძელდება იმ შემთხვევაში თუ სემესტრის ბოლოს საშუალო ქულათა ჯამი 91 და მეტია. შესაბამისად, ისწავლით სრულიად უფასოდ.

 • საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის პირველ პრიორიტედად მითითებისა და 70%-იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში მიიღებთ თანადაფინანსებას უნივერსიტეტისგან ერთი წლის განმავლობაში 500 ლარის ოდენობით. თანადაფინანსება გაგრძელდება იმ შემთხვევაში თუ სემესტრის ბოლოს საშუალო ქულათა ჯამი 91 და მეტია. 

 • საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის პირველ პრიორიტედად მითითებისა და 50%-იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში მიიღებთ თანადაფინანსებას უნივერსიტეტისგან ერთი წლის განმავლობაში 250 ლარის ოდენობით. თანადაფინანსება გაგრძელდება იმ შემთხვევაში თუ სემესტრის ბოლოს საშუალო ქულათა ჯამი 91 და მეტია.

სასტიპენდიო პროგრამა:

იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტის აკადემიური მოსწრება სემესტრის ბოლოს შეადგენს 91 ქულას და მეტს, მომდევნო სემესტრის განმავლობაში, უნივერსიტეტისგან ენიშნება სტიპენდია ყოველთვიურად 125 ლარის ოდენობით.

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი:

 • საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი
 • საბუღალტრო აღრიცხვა

  სწავლების წლიური ღირებულება: 3000ლარი.

  ჩარიცხვის წინაპირობა

 •   სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ატესტატი;
 •  ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები. 

ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი საგნები:

ძირითადი საგნები: ქართული ენა და ლიტერატურა; უცხო ენა; ზოგადი უნარები.

არჩევითი საგანი: მათემატიკა,  გეოგრაფია, ისტორია, ლიტერატურა ან ქამოქალაქო განათლება. 

დაფინანსება: აბიტურიენტს შეუძლია მოიპოვოს გრანტი ერთიანი ეროვნული გამოცდებიდან 100%, 70% ან 50%-ის ოდენობით

მნიშვნელოვანი სიახლე:

 • საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის პირველ პრიორიტედად მითითებისა და 100%-იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში მიიღებთ თანადაფინანსებას უნივერსიტეტისგან ერთი წლის განმავლობაში 750 ლარის ოდენობით. თანადაფინანსება გაგრძელდება იმ შემთხვევაში თუ სემესტრის ბოლოს საშუალო ქულათა ჯამი 91 და მეტია. შესაბამისად, ისწავლით სრულიად უფასოდ.

 • საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის პირველ პრიორიტედად მითითებისა და 70%-იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში მიიღებთ თანადაფინანსებას უნივერსიტეტისგან ერთი წლის განმავლობაში 500 ლარის ოდენობით. თანადაფინანსება გაგრძელდება იმ შემთხვევაში თუ სემესტრის ბოლოს საშუალო ქულათა ჯამი 91 და მეტია.

 • საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის პირველ პრიორიტედად მითითებისა და 50%-იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში მიიღებთ თანადაფინანსებას უნივერსიტეტისგან ერთი წლის განმავლობაში 250 ლარის ოდენობით. თანადაფინანსება გაგრძელდება იმ შემთხვევაში თუ სემესტრის ბოლოს საშუალო ქულათა ჯამი 91 და მეტია.

 

სასტიპენდიო პროგრამა:

იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტის აკადემიური მოსწრება სემესტრის ბოლოს შეადგენს 91 ქულას და მეტს, მომდევნო სემესტრის განმავლობაში, უნივერსიტეტისგან ენიშნება სტიპენდია ყოველთვიურად 125 ლარის ოდენობით.

 

დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ 2018-2019 სასწავლო წლის ანკეტა-კითხვარი

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

+(995) 555 91 67 79

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec