პროგრამის შესახებ

საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (CPL-H) არის ჩარჩო დოკუმენტზე დაყრდნობით შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა.

ჩარიცხვის წინაპირობა:

  • სრული ზოგადი განათლების ატესტატი (12 კლასი)
  • მინიმალური ასაკი: 17 წელი
  • საავიაციო სამედიცინო საექსპერტო კომისიის მიერ გაცემული პირველი კლასის საავიაციო სამედიცინო სერტიფიკატი
  • B2 დონის დამადასტურებელი ინგლისური ენის სერტიფიკატი ან სასწავლებლის მიერ განსაზღვრული შესაბამისი გამოცდის ჩაბარება

სწავლის ხანგრძლივობა: 2 წელი
სასწავლო ენა: ინგლისური
პროგრამის მთლიანი ღირებულება: 58 000 ლარი
პოტენციური დამსაქმებლები:
ქართული და საერთაშორისო ავიაკომპანიები
საშუალო ხელფასი: 2000 – 5000$

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

+(995) 555 91 67 79

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec