ჩარიცხვა

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტზე 2018-2019 სასწავლო წლისთვის ჩასარიცხი აბიტურიენტების მაქსიმალური რაოდენობა არის:

  • საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტის პროგრამაზე - 150 ადგილი
  • საბუღალტრო აღრიცხვა - 70 ადგილი

აუცილებლად ჩასაბარებელი საგნები: ზოგადი უნარები, უცხო ენა, ქართული ენა და ლიტერატურა
არჩევითი საგნები: მათემატიკა, გეოგრაფია, ისტორია, ლიტერატურა ან სამოქალაქო განათლება

გადასახადი: 3000 ლარი წელიწადში

დაფინანსება: აბიტურიენტს შეუძლია მოიპოვოს გრანტი ერთიანი ეროვნული გამოცდებიდან 100%, 70% ან 50%-ის ოდენობით.

მნიშვნელოვანი სიახლე აბიტურიენტებისათვის:

  • საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის პირველ პრიორიტედად მითითებისა და 100%-იანისახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში მიიღებთ თანადაფინანსებას უნივერსიტეტისგან ერთი წლის განმავლობაში 750 ლარის ოდენობით. თანადაფინანსება გაგრძელდება იმ შემთხვევაში თუ სემესტრის ბოლოს საშუალო ქულათა ჯამი 91 და მეტია. შესაბამისად, ისწავლით სრულიად უფასოდ.
  • საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის პირველ პრიორიტედად მითითებისა და 70%-იანისახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში მიიღებთ თანადაფინანსებას უნივერსიტეტისგან ერთი წლის განმავლობაში 500 ლარის ოდენობით. თანადაფინანსება გაგრძელდება იმ შემთხვევაში თუ სემესტრის ბოლოს საშუალო ქულათა ჯამი 91 და მეტია.
  • საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის პირველ პრიორიტედად მითითებისა და 50%-იანისახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში მიიღებთ თანადაფინანსებას უნივერსიტეტისგან ერთი წლის განმავლობაში 250 ლარის ოდენობით. თანადაფინანსება გაგრძელდება იმ შემთხვევაში თუ სემესტრის ბოლოს საშუალო ქულათა ჯამი 91 და მეტია.

სასტიპენდიო პროგრამა:

იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტის აკადემიური მოსწრება სემესტრის ბოლოს შეადგენს 91 ქულას და მეტს, მომდევნო სემესტრის განმავლობაში, უნივერსიტეტისგან ენიშნება სტიპენდია ყოველთვიურად 125 ლარის ოდენობით.

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

+(995) 555 91 67 79

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec