საინჟინრო ფაკულტეტი

საინჟინრო ფაკულტეტი ახორციელებს საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო და პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს შემდეგი მიმართულებით:

საბაკალავრო პროგრამები:
საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია
საფრენი აპარატების დაპროექტება და წარმოება
საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია
ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ფრენის მართვის ავტომატიზებული სისტემები
ფრენების უზრუნველყოფის მიწისზედა რადიოტექნიკური საშუალებების ტექნიკური ექსპლუატაცია

სამაგისტრო პროგრამები:
საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია
საფრენი აპარატების დაპროექტება და წარმოება
საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია
ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ფრენის მართვის ავტომატიზებული სისტემები

სადოქტორო პროგრამები:
საფრენი აპარატების დაპროექტება
საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაცია

პროფესიული პროგრამები:
საფრენი აპარატებისა და ძრავების ტექნიკური მომსახურება (IV და V საფეხური)
საფრენი აპარატების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური მომსახურება (IV და V საფეხური)

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი ჩართულია Erasmus Mundus-ის პროექტში ACTIVE და Erasmus+, რომლის ფარგლებშიც საინჟინრო ფაკულტეტის სტუდენტებს საშუალება აქვთ მონაწილეობა მიიღონ გაცვლით პროგრამებში ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში.

კურსდამთავრებულთა დასაქმების სფეროებია: ავიაკომპანიები, აეროპორტები, სამთავრობო სტრუქტურების საავიაციო ქვედანაყოფები, საავიაციო ქარხნები, ძალოვანი სტრუქტურების საავიაციო ქვედანაყოფები და სხვა.

დეკანი - პროფესორი გივი ცირეკიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია: 277 31 29

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

+(995) 591 26 25 27

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 599 36 61 11

+(995) 595 88 44 68 

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec