საგანამანეთლებო პროგრამები

საბაკალავრო პროგრამა

საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (კომერციული პილოტი)

სწავლების ენა: ქართულ-ინგლისური
სწავლის პერიოდი: 4 წელი
კრედიტების რაოდენობა: 240
სწავლის საფასური: 11 500 ლარი

პროგრამაზე მისაღებად საჭიროა, ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარება, საავიაციო-სამედიცინო-საექსპერტო კომისიის მიერ გაცემული პირველი კლასის სამედიცინო სერტიფიკატი, ინგლისური ენის B2 დონის დამადასტუდებელი დოკუმენტის ფლობა.
იმ შემთხვევაში თუ სტუდენტს არ ექნება აღნიშნული დოკუმენტი, ტესტირებას გაივლის უნივერსიტეტში.

 

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

+(995) 591 26 25 27

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 599 36 61 11

+(995) 595 88 44 68 

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec