საგანამანეთლებო პროგრამები

საბაკალავრო პროგრამა

საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (კომერციული პილოტი)

სწავლების ენა: ქართულ-ინგლისური
სწავლის პერიოდი: 4 წელი
კრედიტების რაოდენობა: 240
სწავლის საფასური: 11 500 ლარ

პროგრამაზე მისაღებად საჭიროა, ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარება, საავიაციო-სამედიცინო-საექსპერტო კომისიის მიერ გაცემული პირველი კლასის სამედიცინო სერტიფიკატი. 

 

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

+(995) 555 91 67 79

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec