ავტორიზაცია

ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 9 - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის შესახებ
აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 102 - ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ფრენის მართვის ავტომატიზებული სისტემების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 103 - ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ფრენის მართვის ავტომატიზებული სისტემების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 104 - საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის (კომერციული პილოტი) საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 105 - საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 106 - საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 107 - საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაციის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 108 - საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაციის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 109 - ფრენების უზრუნველყოფის მიწისზედა რადიოტექნიკური საშუალებების ტექნიკური ექსპლუატაციის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 110 - საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 111 - საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 112 - საბუღალტრო აღრიცხვის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 113 - ფინანსური აღრიცხვისა და კონტროლის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 114 - საფრენი აპარატების დაპროექტებისა და წარმოების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 115 - საფრენი აპარატების დაპროექტების სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 116 - საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 112 - პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 25 - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის პროფესიულ სტუდენთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 26 - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის მიერ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

+(995) 555 91 67 79

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec